Terms & conditions

Below you find our terms & conditions

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

 

 

1.             Anvendelse

 • Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om minicloset’s, CVR-num­mer 43073281, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter til erhvervskunder.

 

 1. Aftalegrundlag
  • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 

 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

 • Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 

3.             Produkter

 • Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
 • Ansvarsbegrænsning. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til videresalg. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløst holde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

4.             Pris og betaling

 • Pris. Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

 

 • Betaling. Kunden skal betale fakturaer for produkter i jævnfør med den på ordreskemaet påførte betalingsbetingelser, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

 1. Forsinket betaling
  • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 10 % per måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

 • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af- produkter, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6.             Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Virksomheden forbeholder sig retten til at afvise et tilbud i de tilfælde, at produkter er udsolgt eller på anden vis ikke kan leveres.

 

 • Ordrer. Kunden skal bestille varer ved at udfylde følgende ordreskema (klik på linket) og sende det på mail til diana@minicloset.dk. Efter orderskemaet er modtaget sender virksomheden en regning, der også er kundens ordrebekræftelse.

 

 • Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Vælger kunden at bestille varerne online og straks betale for produkterne, forbeholder virksomheden at give afslag på produkter, såfremt de ikke er på lager, og refundere beløbet til køber. Bekræftelser og afslag af skriftlige ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7.             Levering

 • Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter til kunden indenfor 45 dage efter fakturaen er betalt. Virksomheden anvender leveringsbetingelsen EX-WORK.

 

 • Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse eller som er meddelt kunden ved accepten af tilbuddet. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

 

8.             Forsinket levering

 • Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9.             Garanti

 • Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 6 måneder efter leveringen.

 

 • Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, brug eller vedligeholdelse i strid med almindelig praksis, (iii) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

 

 • Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

 

 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkter under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkter under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 

 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10.        Ansvar

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

 • Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløst holde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

 

 • Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke per kalenderår samlet overstige 30 % af det salg af produkter, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11.        Immaterielle rettigheder

 • Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design og varemærker, tilhører Virksomheden.

 

 • Krænkelse. Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

12.        Fortrolighed

 • Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervs-hemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

 • Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

 • Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

 1. Behandling af personhenførbare oplysninger
  • Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelses-forordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og som reference.

 

 • Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

 

 • Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

 

 • Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte minicloset på e-mail diana@minicloset.dk.

 

14.        Gældende ret og værneting

 • Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Want to join us?

If you want to become a retailer, don’t hesitate to contact us on diana@minicloset.dk